Library System & Electronic Book

บริการห้องสมุด

ท่านสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการผ่านระบบห้องสมุดและทราบตำแหน่งการจัดวางหนังสือในห้องสมุดได้ทันที เพิ่มความสะดวกในการใช้งานห้องสมุดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

บริการยืม-คืนหนังสือ

ท่านสามารถเข้าใช้งานห้องสมุดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ อีกทั้งยังสามารถยืมหนังสือจากห้องสมุดได้โดยใช้บัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่กรมได้ทันที

ค้นหาหนังสือ

ท่านสามารถค้นหาหนังสือที่ต้องการผ่านระบบห้องสมุดและทราบตำแหน่งการจัดวางหนังสือในห้องสมุดได้ทันที

E-BOOK

ท่านสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบได้ทันที โดยเราได้รวบรวมหนังสือจากแหล่งต่างๆ ซึ่งให้ความรู้ในหลายด้าน อีกทั้งยังสามารถค้นหา E-BOOK ได้ด้วยตนเองผ่านระบบห้องสมุด

ตรวจสอบสถานะ-จองหนังสือ

ท่านสามารถเชคสถานะของหนังสือผ่านระบบได้ทันที หากหนังสือถูกยืมออกไปจากห้องสมุด สามารถจองหนังสือได้กับทางเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ดาวน์โหลดหนังสือ

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือ เอกสารสามารถเผยแพร่ได้ผ่านหน้าระบบ

Online Support

ท่านสามารถส่งคำถาม หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องสมุดได้ทันที ผ่านระบบ หรือติดต่อตาม e-mail เบอร์โทรศัพท์ ตามหัวข้อ CONTACT US

DSDW BOOK

รวบรวมหนังสือ งานวิจัย เอกสารต่างๆ ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 

วิธีการใช้งาน DSDW BOOK

  • 1 เลือกหนังสือจากชั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
  • 2อ่าน หรือ ดาวน์โหลดไฟล์ได้ทันที

e-book จากแหล่งอื่น

รวบรวม e-book จากแหล่งอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะในหลายด้านให้แก่บุคลากรของกรม

ติดต่อห้องสมุด

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหนังสือผ่านระบบได้ทันที หรือสามารถติดต่อได้ตามอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์
  • ห้องสมุดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
  • Email : ict_dsdw@dsdw.go.th
  • Phone : 0 2659 6228-9 , Fax : 0 2282 2756
  • FACEBOOKLINE GROUP