ผลงานวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)