รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน