คู่มือแนวทางและรูปแบบการจัดการปัญหาการขอทาน โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน