สาระและประเด็นการสื่อสารสู่สาธารณะ โครงการศึกษาระบบการคุ้มครองทางสังคมเพื่อจัดการปัญหาการขอทาน