ผลงานวิชาการ เรื่อง ทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานกับกลุ่มเป้าหมาย