การถอดบทเรียน โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี ๒๕๖๐