ผลงานวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมการพัฒนาสังคมโดยธุรกิจเพื่อสังคม