คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559